پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی مدل فرو

6,400 تومان

تعداد گویه : 26
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی مدل فرو
پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی مدل فرو

6,400 تومان