پرسشنامه آگاهی مدیران از شاخص های توسعه منابع انسانی مرادی و همکاران (1401)

6,500 تومان

تعداد گویه : 16
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه آگاهی مدیران از شاخص های توسعه منابع انسانی
پرسشنامه آگاهی مدیران از شاخص های توسعه منابع انسانی مرادی و همکاران (1401)

6,500 تومان