پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)

7,900 تومان

تعداد گویه : 40
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه رضایت شغلی
پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)

7,900 تومان