پرسشنامه بازاریابی سبز لبای (2007)

5,900 تومان

تعداد گویه : 4
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه بازاریابی سبز لبای (2007)
پرسشنامه بازاریابی سبز لبای (2007)

5,900 تومان