پرسشنامه بازاریابی داخلی گوناریس (2006)

5,500 تومان

تعداد گویه : 15
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه بازاریابی داخلی گوناریس
پرسشنامه بازاریابی داخلی گوناریس (2006)

5,500 تومان