پرسشنامه استاندارد سبک رهبری دانشی استاگدیل

5,500 تومان

تعداد گویه : 32
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط
پرسشنامه استاندارد سبک رهبری دانشی

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری دانشی
پرسشنامه استاندارد سبک رهبری دانشی استاگدیل

5,500 تومان