پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان مان و همکاران (۱۹۹۹)

5,500 تومان

تعداد گویه : 9
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان مان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان مان
پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان مان و همکاران (۱۹۹۹)

5,500 تومان