پرسشنامه بلوغ سازمانی افشار (1394)

5,000 تومان

تعداد گویه : 33
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه بلوغ سازمانی افشار
پرسشنامه بلوغ سازمانی افشار (1394)

5,000 تومان