پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008)

5,000 تومان

تعداد گویه : 33
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

 

پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن
پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008)

5,000 تومان