پرسشنامه هوش هیجانی پالمر و استوف ۳۰ سوالی (۲۰۰۱)

7,500 تومان

تعداد گویه : 30
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه هوش هیجانی پالمر و استوف 30 سوالی (2001)
پرسشنامه هوش هیجانی پالمر و استوف ۳۰ سوالی (۲۰۰۱)

7,500 تومان