پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز

5,900 تومان

تعداد گویه : 28
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه اثربخشی سازمانی
پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز

5,900 تومان