پرسشنامه اثربخشی سازمانی هوی و همکاران

5,900 تومان

تعداد گویه : 8
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

اثربخشی سازمانی
پرسشنامه اثربخشی سازمانی هوی و همکاران

5,900 تومان