پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پودساکف (۲۰۰۰)

5,900 تومان

تعداد گویه : 10
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی
پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پودساکف (۲۰۰۰)

5,900 تومان