پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس لیکوین و همکاران (1996)

5,500 تومان

تعداد گویه : 5
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس لیکوین و همکاران (1996)
پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس لیکوین و همکاران (1996)

5,500 تومان