پرسشنامه ارزش های شخصی (P.V.Q)

5,000 تومان

تعداد گویه : 40
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ارزش های شخصیتی (P.V.Q)
پرسشنامه ارزش های شخصی (P.V.Q)

5,000 تومان