پرسشنامه کیفیت مراقبت پرستاری (QUALPAC)

5,900 تومان

تعداد گویه : 65
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه کیفیت مراقبت پرستاری
پرسشنامه کیفیت مراقبت پرستاری (QUALPAC)

5,900 تومان