پرسشنامه احساس تنهایی نسخه سوم راسل و پیلوا و کورتونا ۱۹۸۰ (UCLA)

7,000 تومان

تعداد گویه : 20
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه احساس تنهایی
پرسشنامه احساس تنهایی نسخه سوم راسل و پیلوا و کورتونا ۱۹۸۰ (UCLA)

7,000 تومان