پرسشنامه احساس تنهایی دانشجویان براساس مقیاس آشر ۱۹۸۴ (SLFS)

7,000 تومان

تعداد گویه : 24
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه احساس تنهایی دانشجویان
پرسشنامه احساس تنهایی دانشجویان براساس مقیاس آشر ۱۹۸۴ (SLFS)

7,000 تومان