تست‌های آنلاین با تفسیر راه اندازی شد.

پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترایدز و فارنهام (TEIQue-SAF)

پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترایدز و فارنهام
امتیاز محصول :
5/5

تعداد گویه : 30
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

با خرید این محصول 65 امتیاز بگیرید

6,500 تومان

16 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!

برای شروع تست هوش هیجانی EQ کودکان (CEIT-R) – تصویری به صورت آنلاین + تفسیر پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

 ویژگی های پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترایدز و فارنهام (TEIQue-SAF):

  • دارای پایایی و روایی (ایرانی / خارجی)

  • دارای منبع (ایرانی / خارجی)

  • موارد استفاده : پژوهش،ارزیابی

  • فایل به صورت WORD / PDF می باشد.

  • فایل به همراه مقاله مرتبط است.

 

هدف پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترایدز و فارنهام (TEIQue-SAF):

سنجش هوش هیجانی در نوجوانان
 

 سایر مطالب پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترایدز و فارنهام (TEIQue-SAF) :

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن (TEIQue-ASF) ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺘﺮاﯾﺪز و فارنهام (2006) ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ. ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﺳﯿﺎﻫﻪ رﮔﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از 30 ﮔﻮﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و رﮔﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﻃﻮل دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﺎزه ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻣﺘﻮن ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی واﻗﻊﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﮐﻮﺳﺘﺎ و ﻓﺎرﯾﺎ، 2015 و ﭘﺮﯾﺎ و دﯾﮓ آﮐﻮﻣﻮ، 2013 و در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ درزﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰان و ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. رﯾﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺛﺮﻧﺪاﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد، ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻫﻮش، ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻬﻢ و اداره اﻓﺮاد و ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد. ﭘﺘﺮاﯾﺪز 2011 از ﻣﻨﻈﺮ، ﻧﻈﺮی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻮش و ﻫﯿﺠﺎن دﻻﻟﺖ دارد )ﻣﺎﯾﺮ و ﻫﻤﮑﺎران، .(2004 ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻐﺎﯾﺮﻧﺪ، از دﻫﻪ 1920 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﯿﺠﺎن در ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮش ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ . 1997 ﺳﺎﻟﻮوی و ﻣﺎﯾﺮ (1990) اوﻟﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ رﺳﻤﯽ از ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک و اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن، ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ اﻓﮑﺎر، ﻓﻬﻢ و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ را ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ. ﻋﻤﺪه ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ و ﭘﻨﺞ رﮔﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ  . ﭼﺮﻧﯿﺲ و ﻫﻤﮑﺎران(2006) روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮرﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و رﮔﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ. وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ، ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬﻢ ﮐﻠﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﻣﺮور ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺪل ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮر ﻣﺎﯾﺮ و ﺳﺎﻟﻮوی ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﮔﻬﺮ،(2004) ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﺪل، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﻪ درک، ﺗﺴﻬﯿﻞ، ﻓﻬﻢ و اداره ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺎﯾﺮ، ﺳﺎﻟﻮوی و ﮐﺎرﺳﯿﻮ، (2000) اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ دارای ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐاﻧﺪ. درک ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و اداره ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ دارای ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ. ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﻣﺮﮐﺐ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و رﮔﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎر ـ اون (2006) اوﻟﯿﻦ ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی، ﺳﺎزﮔﺎری، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس و ﺧﻠﻖ ﮐﻠﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
همچنین شما می توانید از پرسشنامه هوش هیجانی کودکان نیز در رابینیا استفاده کنید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترایدز و فارنهام (TEIQue-SAF)”
محصولات مرتبط

نظر مشتریان ما :

سبد خرید
پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترایدز و فارنهام

پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترایدز و فارنهام (TEIQue-SAF)

6,500 تومان