پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترایدز و فارنهام (TEIQue-SAF)Petrides and Farnham Adolescent Emotional Intelligence Questionnaire
Petrides and Farnham Adolescent Emotional Intelligence Questionnaire
0 (0)

0دیدگاه کاربران

در انبار موجود نمی باشد

پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترایدز و فارنهام (TEIQue-SAF)Petrides and Farnham Adolescent Emotional Intelligence Questionnaire

0 (0)

0دیدگاه کاربران

ویژگی های محصول
 • تعداد گویه : 30
 • روایی و پایایی : دارد
 • نمره گذاری : دارد
 • نوع فایل : Word , PDF
 • همراه با مقالات مرتبط

6,500 تومان

توضیحات محصول

پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترایدز و فارنهام (TEIQue-SAF)

 ویژگی های پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترایدز و فارنهام (TEIQue-SAF):

 • دارای پایایی و روایی (ایرانی / خارجی)

 • دارای منبع (ایرانی / خارجی)

 • موارد استفاده : پژوهش،ارزیابی

 • فایل به صورت WORD / PDF می باشد.

 • فایل به همراه مقاله مرتبط است.

 

هدف پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترایدز و فارنهام (TEIQue-SAF):

سنجش هوش هیجانی در نوجوانان


 

 سایر مطالب پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترایدز و فارنهام (TEIQue-SAF) :

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن (TEIQue-ASF) ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺘﺮاﯾﺪز و فارنهام (2006) ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ. ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﺳﯿﺎﻫﻪ رﮔﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از 30 ﮔﻮﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و رﮔﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﻃﻮل دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﺎزه ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻣﺘﻮن ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی واﻗﻊﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﮐﻮﺳﺘﺎ و ﻓﺎرﯾﺎ، 2015 و ﭘﺮﯾﺎ و دﯾﮓ آﮐﻮﻣﻮ، 2013 و در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ درزﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰان و ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

رﯾﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺛﺮﻧﺪاﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد، ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻫﻮش، ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻬﻢ و اداره اﻓﺮاد و ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﭘﺘﺮاﯾﺪز 2011 از ﻣﻨﻈﺮ، ﻧﻈﺮی ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻮش و ﻫﯿﺠﺎن دﻻﻟﺖ دارد )ﻣﺎﯾﺮ و ﻫﻤﮑﺎران، .(2004 ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻐﺎﯾﺮﻧﺪ، از دﻫﻪ 1920 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﯿﺠﺎن در ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮش ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ .

1997 ﺳﺎﻟﻮوی و ﻣﺎﯾﺮ (1990) اوﻟﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ رﺳﻤﯽ از ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک و اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن، ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ اﻓﮑﺎر، ﻓﻬﻢ و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ را ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ. ﻋﻤﺪه ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ و ﭘﻨﺞ رﮔﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ  .

ﭼﺮﻧﯿﺲ و ﻫﻤﮑﺎران(2006) روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮرﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و رﮔﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ. وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ، ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬﻢ ﮐﻠﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﻣﺮور ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺪل ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮر ﻣﺎﯾﺮ و ﺳﺎﻟﻮوی ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﮔﻬﺮ،(2004) ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﺪل، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﻪ درک، ﺗﺴﻬﯿﻞ، ﻓﻬﻢ و اداره ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻣﺎﯾﺮ، ﺳﺎﻟﻮوی و ﮐﺎرﺳﯿﻮ، (2000) اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ دارای ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐاﻧﺪ. درک ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و اداره ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ دارای ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ. ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﻣﺮﮐﺐ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و رﮔﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎر ـ اون (2006) اوﻟﯿﻦ ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی، ﺳﺎزﮔﺎری، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس و ﺧﻠﻖ ﮐﻠﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ.


همچنین شما می توانید از پرسشنامه هوش هیجانی کودکان نیز در رابینیا استفاده کنید.

دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش