پرسشنامه خلاقيت سازمانی اشمیت و شافر

5,900 تومان

تعداد گویه : 16
روایی و پایایی : دارد
نوع فایل : Word , PDF
منبع : دارد

پرسشنامه خلاقيت سازمانی اشمیت و شافر
پرسشنامه خلاقيت سازمانی اشمیت و شافر

5,900 تومان