پرسشنامه رهبری امنیت مدار کومب (2011)

5,500 تومان

تعداد گویه : 25
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه رهبری امنیت مدار کومب (2011)
پرسشنامه رهبری امنیت مدار کومب (2011)

5,500 تومان