پرسشنامه رهبری فضیلت گرا وانگ و هکت (2015)

5,500 تومان

تعداد گویه : 18
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه رهبری فضیلت گرا وانگ و هکت
پرسشنامه رهبری فضیلت گرا وانگ و هکت (2015)

5,500 تومان