پرسشنامه هوش هیجانی سهیدور و رحمان (۲۰۱۲) به نقل از عاطفی (۱۳۹۳)

6,500 تومان

تعداد گویه : 25
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه هوش هیجانی سهیدور و رحمان (2012) به نقل از عاطفی (1393)
پرسشنامه هوش هیجانی سهیدور و رحمان (۲۰۱۲) به نقل از عاطفی (۱۳۹۳)

6,500 تومان