پرسشنامه استاندارد چالش های فرهنگی در ورزش احمدزاده و همکاران

5,500 تومان

تعداد گویه : 30
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد چالش های فرهنگی در ورزش احمدزاده و همکاران
پرسشنامه استاندارد چالش های فرهنگی در ورزش احمدزاده و همکاران

5,500 تومان