پرسشنامه استعداد خستگی شغلی ودانوویچ و کاس

5,000 تومان

تعداد گویه : 28
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استعداد خستگی شغلی ودانوویچ و کاس
پرسشنامه استعداد خستگی شغلی ودانوویچ و کاس

5,000 تومان