پرسشنامه مقیاس مدارا در روابط همسران (TSRS)

6,500 تومان

تعداد گویه : 19
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه مقیاس مدارا در روابط همسران (TSRS)

6,500 تومان