پرسشنامه وضوح تصویرسازی حرکت2 (VMIQ-2)

5,000 تومان

تعداد گویه: 12
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه وضوح تصویرسازی حرکت2
پرسشنامه وضوح تصویرسازی حرکت2 (VMIQ-2)

5,000 تومان