7,000 تومان

پرسشنامه سازمانی شغلی

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)

7,900 تومان

پرسشنامه سازمانی شغلی

پرسشنامه قدرت رهبری

6,000 تومان

پرسشنامه سازمانی شغلی

پرسشنامه مدیریت موفقیت و ارتقاء

5,900 تومان
5,900 تومان

پرسشنامه سازمانی شغلی

پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

5,500 تومان
5,500 تومان

پرسشنامه سازمانی شغلی

پرسشنامه مزیت رقابتی

6,500 تومان
14,900 تومان

پرسشنامه سازمانی شغلی

پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)

7,800 تومان
7,000 تومان
5,000 تومان