پرسشنامه تصویر ذهنی برند الریچ (۲۰۰۹)

5,500 تومان

تعداد گویه : 15
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تصویر ذهنی برند الریچ (۲۰۰۹)
پرسشنامه تصویر ذهنی برند الریچ (۲۰۰۹)

5,500 تومان