پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده کالکیت

5,000 تومان

تعداد گویه : 18
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده
پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده کالکیت

5,000 تومان