پرسشنامه استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران دانایی فرد و همکاران (1395)

8,500 تومان

تعداد گویه : 51
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران
پرسشنامه استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران دانایی فرد و همکاران (1395)

8,500 تومان