پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

5,900 تومان

تعداد گویه : 21
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت
پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

5,900 تومان