پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

7,900 تومان

تعداد گویه : 15
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه عملکرد شغلی
پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

7,900 تومان