پرسشنامه بهبود عملکرد بانک فرحناک (1393)

5,500 تومان

تعداد گویه : 16
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه بهبود عملکرد بانک فرحناک
پرسشنامه بهبود عملکرد بانک فرحناک (1393)

5,500 تومان