پرسشنامه بازاریابی داخلی مری و همکاران (2013)

5,900 تومان

تعداد گویه : 13
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه بازاریابی داخلی مری
پرسشنامه بازاریابی داخلی مری و همکاران (2013)

5,900 تومان