پرسشنامه استاندارد تمایل ترک شغل مقیمی

6,000 تومان

تعداد گویه : 9
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد تمایل ترک شغل
پرسشنامه استاندارد تمایل ترک شغل مقیمی

6,000 تومان