پرسشنامه تعارض کار – خانواده نت مایر

7,000 تومان

تعداد گویه : 10
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تعارض کار - خانواده نت مایر
پرسشنامه تعارض کار – خانواده نت مایر

7,000 تومان