پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی بلکیوی

5,500 تومان

تعداد گویه : 40
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی بلکیوی
پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی بلکیوی

5,500 تومان