پرسشنامه استاندارد آمادگی فرصت یابی حرفه ای آلون (2001)

7,900 تومان

تعداد گویه : 25
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد آمادگی فرصت یابی حرفه ای آلون
پرسشنامه استاندارد آمادگی فرصت یابی حرفه ای آلون (2001)

7,900 تومان