پرسشنامه چابکی سازمانی کرمی

5,500 تومان

تعداد گویه : 26
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه چابکی سازمانی کرمی
پرسشنامه چابکی سازمانی کرمی

5,500 تومان