پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ۲۸ سوالی (RPWB-28)

8,900 تومان

تعداد گویه: 28
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ۲۸ سوالی (RPWB-28)

8,900 تومان