پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ۱۸ سوالی (RWBS-18)

7,900 تومان

تعداد گویه: 18
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه بهزيستی روانشناختی
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ۱۸ سوالی (RWBS-18)

7,900 تومان