پرسشنامه استاندارد بازخورد عملکرد وین ( ۲۰۰۱)

8,000 تومان

تعداد گویه : 10
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد بازخورد عملکرد وین
پرسشنامه استاندارد بازخورد عملکرد وین ( ۲۰۰۱)

8,000 تومان