پرسشنامه هوش فرهنگی وانگ

5,000 تومان

تعداد گویه : 20
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه هوش فرهنگی وانگ
پرسشنامه هوش فرهنگی وانگ

5,000 تومان