پرسشنامه سرپرستی توهین آمیز

7,800 تومان

تعداد گویه : 10
روایی و پایایی : محقق ساخته
نمره گذاری : محقق ساخته
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه سرپرستی توهین آمیز
پرسشنامه سرپرستی توهین آمیز

7,800 تومان