پرسشنامه تصویرسازی ورزشی کودکان هال و همکاران (2009)

6,000 تومان

تعداد گویه : 21
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تصویرسازی ورزشی کودکان هال و همکاران (2009)
پرسشنامه تصویرسازی ورزشی کودکان هال و همکاران (2009)

6,000 تومان