پرسشنامه سنجش هیجان

5,000 تومان

تعداد گویه : 9
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه سنجش هیجان
پرسشنامه سنجش هیجان

5,000 تومان