پرسشنامه ترومای سازمانی دیهیم و دولتی (1396)

5,900 تومان

تعداد گویه : 22
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط
پرسشنامه ترومای سازمانی دیهیم

پرسشنامه ترومای سازمانی دیهیم
پرسشنامه ترومای سازمانی دیهیم و دولتی (1396)

5,900 تومان