پرسشنامه بازاریابی رابطه مند بر اساس مدل اِندوبیسی (2013)

5,500 تومان

تعداد گویه : 17
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند بر اساس مدل اِندوبیسی
پرسشنامه بازاریابی رابطه مند بر اساس مدل اِندوبیسی (2013)

5,500 تومان