توافقنامه

در حال نمایش یک نتیجه

توافقنامه آماده مطالعاتی تحقیقاتی

7,000 تومان
توافقنامه آماده مطالعاتی تحقیقاتی توافقنامه آماده مطالعاتی تحقیقاتی در 19 ماده و 5 تبصره و در 5 نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان تنظیم و بین طرفین مبادله گردید. مواد قرارداد: موضوع توافقنامه مراحل اجرائی مدت توافقنامه حق الزحمه توافقنامه و شرایط پرداخت گزارشات همکاران پروژه تسهیلات کارفرما تعهدات پیمانکار ناظر کارفرما خاتمه توافقنامه و […]
سبد خرید